مرکز آموزش

مرجع آموزش کدهای ادمینی  پرینت این مقاله

 

مرجع آموزش کدهای ادمینی

لیست Cvar های مهم و پرکاربرد
 
amx_cvar allow_spectators 1/0
در حالت 1 پلیر می‌تواند Spec باشد و در حالت 0 نمی‌تواند Spec باشد.

<"amx_cvar humans_join_team <"any"/"ct"/"t
اگر "any" باشد پلیر میتواند CT یا TR جوین بدهد و اگر "ct" باشد تنها به CT و اگر "t" باشد تنها به Tr می‌تواند جوین بدهد. (از amx_lock هم می‌توان استفاده کرد)

amx_cvar mp_autoteambalance 1/0
اگر 1 باشد تیم ها بالانس می‌شوند و اگر 0 باشد تیم ها بالانس نمی‌شوند.

amx_cvar mp_limitteams 1-32
مقدار آن از 1 تا 32 می‌تواند باشد. مقدار پیش فرض آن 2 می‌باشد
اگر اختلاف تعداد پلیر های CT و Tr مساوی مقدار آن شد، اجازه Balance کردن داده می‌شود.

amx_cvar mp_buytime
مدت زمان اجازه خرید گان را تعیین می‌کند. مقدار پیش فرض آن 0.25 معادل 15 ثانیه می‌باشد. لازم به ذکر است، کمترین مقدار آن همان 0.25 می‌باشد.

amx_cvar mp_c4timer
زمان انفجار بمب را تعیین می‌کند. مقدار پیش فرض آن در سرور‌های پابلیک 45 می‌باشد. لازم به ذکر است، کمترین مقدار آن 15 ثانیه و بیشترین مقدار آن 90 ثانیه می‌باشد.

amx_cvar mp_consistency 1/0
در صورت داشتن مدل‌های گان یا پلیر که بر روی کانتر خود قرار داده‌اید و ساخت مدل به گونه‌ای است که از Hit Box خود خارج شده باشد، مقدار 1 این Cvar از بروز خطا به هنگام وارد شدن شما به سرور جلوگیری می‌کند.

amx_cvar mp_decals
مقدار حداکثر تعداد جای گلوله، اسپری و... را تعیین می‌کند.
مقدار پیش فرض آن 300 می‌باشد.

amx_cvar mp_flashlight 1/0
در صورت وجود لگ در سرور مقدار 0 آن اجازه روشن کردن FlashLight را به پلیر نمی‌دهد.

amx_cvar mp_footsteps 1/0
مقدار 0 آن موجب نشنیدن صدای حرکت پلیر می‌باشد.

amx_cvar mp_friendlyfire 1/0
مقدار 1 آن اجازه اتک دادن به یار خودی را می‌دهد.

amx_cvar mp_roundtime
مدت زمان یک راند را تعیین می‌کند. مقدار پیش فرض آن در بیشتر سرور‌ها 2.10 معادل 126 ثانیه می‌باشد. لازم به ذکر است، حداکثر مقدار آن 9.0 معادل 540 ثانیه و حداقل مقدار آن 1.0 معادل 60 ثانیه می‌‍باشد.

amx_cvar mp_startmoney
مقدار پول اولیه بازی را تعیین می‌کند که مقدار پیش فرض آن 800 می‌باشد. حداکثر مقدار آن 16000 و حداقل مقدار آن 0 می‌باشد.

amx_cvar mp_timeleft
اگر این Cvar را به همین صورت در کنسول تایپ کنید، زمان باقیمانده تا پایان عوض شدن مپ را نشان می‌دهد (و یا timeleft را در چت تایپ کنید). لازم به ذکر است، دادن مقدار به این Cvar تاثیری نداشته و در CS کاربردی ندارد. ( در Half-Life مورد استفاده قرار می‌گیرد).

amx_cvar mp_timelimit
زمان ماندن در هر مپ را تعیین می‌کند. ( مقدار آن بر حسب دقیقه می‌باشد)

amx_cvar sv_password
با این Cvar می‌توان بر روی سرور پسورد قرار داد. برای مثال:
"amx_cvar sv_password "viLi-1234
در این صورت پسورد سرور viLi-1234 می‌شود. 
برای برداشتن پسورد کافیست کد زیر را وارد کنید.
"" amx_cvar sv_password

amx_cvar sv_gravity
مقدار Gravity (جاذبه) سرور را تعیین می‌کند. مقدار پیش فرض آن 800 می‌باشد.
نکته: لازم به ذکر است که بیشترین سرعت حرکت 260 می‌باشد که تغییر Cvar آن در CS تغییری ایجاد نمی‌کند زیرا سرعت حرکت با توجه به هر گان در نظر گرفته شده است.

amx_cvar sv_restart
مقدار بزرگ‌تر از 0 آن موجب Restart شدن سرور پس از مقدار ثانیه‌ای است که به آن داده می‌شود.

amx_cvar sv_voiceenable 1/0
مقدار 1 آن اجازه دادن Voice (صدای صحبت پلیرها) در سرور را می‌دهد و مقدار 0 آن را غیر فعال می‌کند.

amx_cvar sv_alltalk 1/0
مقدار 1 آن اجازه شنیدن Voice (صدای صحبت پلیرها) تیم مقابل را می‌دهد و اگر مقدار آن 0 باشد تنها هم تیمی شما قادر به شنیدن Voice شماست.


لیست
Command های مهم و پر کاربرد

نکته قابل ذکر آن است که منظور از Userid# همان زدن amx_who (یا status) در کنسول و اطلاع از Userid پلیر و وارد کردن آن همراه با # پیش از آن در هر Command می‌باشد.
یوزر‌آیدی پلیر تا زمانی که از سرور خارج نشده و یا ریتری (retry) نداده است ثابت خواهد بود حتی در صورت تغییر نیک.
استفاده از یوزر‌ آیدی، زمانی که چیتر با نیک پلیر و یا تغییر سریع نیک، امکان استفاده از منو را برای ادمین مشکل می‌کند کاربرد دارد (یوزر آیدی کسی که تازه وارد سرور شده از دیگران بالاتر است).

مثال: اگر اطلاعات یک خط از Status به صورت زیر باشد:
#13 "Mezrab" 648 STEAM_0:0:1961717292   2 03:3
عدد 658 یوزر‌‌آیدی این پلیر است که برای اسلپ کردنش از کد زیر در کنسول استفاده می‌کنیم:
amx_slap #648

<amx_slap <#Userid/Nick> <Damage
پلیر مورد نظر را با Damage دلخواه Slap می‌دهد.

<amx_slay <#Userid/Nick
پلیر مورد نظر را Slay می‌کند. لازم به ذکر است می‌توان از amx_slapmenu نیز برای مشاهده منو آن و تغییرات شیوه کار آن با زدن دکمه 8 استفاده کرد.

<amx_slay2 <#Userid/Nick> <1/2/3
پلیر مورد نظر را در صورت مقدار 1 با Lightning Effect، مقدار 2 با Blood Effect و مقدار 3 با Explode Effect می‌کشد.

<amx_gag <#Userid/Nick> "Time" <a|b|c
پلیر مورد نظر را به اندازه Time تعیین شده بر حسب دقیقه Gag (محروم از چت کردن) می‌کند. Flag a پلیر را از چت کردن محروم، Flag b پلیر را از تیم چت محروم و Flag c پلیر را از دادن Voice محروم می‌کند. لازم به ذکر است می‌توان از amx_gagmenu نیز استفاده کرد. اگر Time را 0 قرار دهید پلیر برای همیشه Gag خواهد شد.

<amx_kick <#Userid/Nick
پلیر مورد نظر را از سرور Kick می‌کند. می‌توان از amx_kickmenu نیز استفاده کرد.

"amx_ban <#Userid/Nick> "Time
پلیر مورد نظر را برای زمان مشخص شده در Time بر حسب دقیقه از سرور بن می‌کند. اگر Time را 0 قرار دهید پلیر برای همیشه بن خواهد شد. همچنین می‌توان از amx_banmenu نیز استفاده نمود.

"amx_addban "Steam" "Time
اگر پلیر در سرور حضور نداشته باشد از این دستور برای بن کردن توسط Steam و زمان دلخواه می‌توان استفاده کرد. اگر Time را 0 قرار دهید پلیر برای همیشه بن خواهد شد.

"amx_banip "IP" "Time
از این دستور می‌توان برای بن کردن IP پلیر به مدت زمان دلخواه استفاده کرد. اگر Time را 0 قرار دهید پلیر برای همیشه بن خواهد شد.

"amx_unban "Steam/IP
می‌توان پلیر مورد نظر را با داشتن Steam بن شده آن یا IP بن شده آن Unban کرد. همچنین استفاده از amx_unbanmenu نیز متداول است.

amx_clcmdmenu
شامل منویی از پلیر‌ها و قابلیت کیک، اسلی، بن 5 دقیقه و... می‌باشد. شایان است با بایند کردن این منو به همه موارد بالا به سرعت دسترسی پیدا کنید.

<amx_quit <#Userid/Nick
از این دستور می‌توان برای Quit کردن پلیر از بازی استفاده نمود.

amx_sxe_menu
این منو شامل 3 گزینه می‌باشد.
گزینه اول گرفتن Screen Shot از پلیر، گزینه دوم Local Ban کردن پلیر، گزینه سوم Unlocal Ban کردن پلیر می‌باشد. شایان است بدانید در صورت Unlocal Ban کردن پلیر برای اعمال تغییرات نیاز به عوض‌کردن مپ می‌باشد.

<amx_destroy <#Userid/Nick
بر روی کانتر پلیر مورد نظر تغییرات مخربی ایجاد می‌کند.

amx_fuck_menu
منویی شامل 4 گزینه می‌باشد که تغییرات به شدت مخربی بر روی کانتر پلیر مورد نظر اعمال می‌کند.

"amx_vote "Question" "Choice1" "Choice2" "Choice3" "Choice4
از این دستور می‌توان برای گرفتن Vote دلخواه استفاده کرد به این گونه که در پارامتر اول سوال و در پارامتر‌های بعدی بر حسب نیاز جواب قرار داده می‌شود (حداقل تعداد جواب ها 2 و حداکثر آن 4 تا می‌باشد).

"amx_votemap "Map1" "Map2" "Map3" "Map4
از این دستور می‌توان برای گرفتن Vote مپ استفاده نمود. از amx_votemapmenu نیز می‌توان برای سهولت کار در برخی موارد استفاده نمود.
لازم به ذکر است حداقل تعداد مپ 2 و حداکثر تعداد آن 4 تا می‌باشد.

<amx_votekick <#Userid/Nick
از این دستور می‌توان به اجرای نظرسنجی برای Kick کردن یک پلیر استفاده نمود.

<amx_voteban <#Userid/Nick
از این دستور می‌توان به اجرای نظرسنجی برای Ban کردن یک پلیر استفاده نمود.

amx_cancelvote
از این دستور می‌توان برای جلوگیری از اجرای یک Vote در حال اجرا استفاده کرد.
<amx_say <Message
از این دستور می‌توان برای نوشتن پیام خود در چت روم به گونه ای که برای همه ارسال شود استفاده نمود.

<amx_tsay "Color" <Message
از این دستور می‌توان برای نوشتن پیام خود در چت ادمینی در سمت چپ صفحه و با رنگ دلخواه استفاده نمود.

<amx_csay "Color" <Message
از این دستور می‌توان برای نوشتن پیام خود در چت ادمینی در وسط صفحه و با رنگ دلخواه استفاده نمود.

<amx_psay <#Userid/Nick> <Message
از این دستور می‌توان برای دادن پیام خصوصی به پلیر مورد نظر استفاده کرد.

<amx_chat <Message
از این دستور می‌توان برای نوشتن پیام خود در چت خصوصی ادمینی استفاده کرد.

amx_speechmenu
از این منو می‌توان صدا‌های مختلف در سرور پخش کرد.
لیست Client Command های مهم و پر کاربرد

نکته: قابل توجه است برای عدم تکرار در درج کدهای زیر می‌توانید آن ها را در CFG خود قرار دهید.

clientport
در صورت مشاهده ارور Fake Client در هنگام ورود به سرور برای حل مشکل clientport 27006 یا clientport 27016 را در کنسول وارد نمایید.

hud_centerid 1/0
در حالت 1 نام و مشخصات پلیری که Aim شما بر روی آن قرار دارد در وسط صفحه و در زیر Crosshair نشان داده می‌شود و در حالت 0 نام و مشخصاتش در پایین و سمت چپ صفحه قابل مشاهده است.

net_graph 3/2/1/0
در حالت 3 میزان FPS و In و Out شما قابل مشاهده است. در حالت 1 علاوه بر موارد بالا میزان FPS همانند نموداری قابل مشاهده و در حالت 2 علاوه بر دو حالت قبل نمودار In شما قابل مشاهده می‌باشد. در حالت 0 غیر فعال می‌شود.

 
 


net_graphpos 1/2/3
در حالت اول Netgraph در سمت راست صفحه، در حالت دوم در وسط صفحه و در حالت سوم در سمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود.

net_graphwidth
میزان طول Netgraph را تعیین می‌کند که مقدار مناسب آن 150 می‌باشد.

nosound 1/0
در مقدار 1 شما را از شنیدن هرگونه صدا منع کرده و در حالت 0 غیر فعال می‌شود.

voice_loopback 1/0
در مقدار 1 شما هنگام دادن Voice قادر به شنیدن بازگشت صدای خود می‌باشید و در مقدار 0 غیر فعال می‌شود.

voice_recordtofile 1/0
در حالت 1 هرگونه Voice در سرور را ضبط کرده و دو فایل ایجاد می‌کند.
CSDir/cstrike/voice_micdata.wav
CSDir/cstrike/voice_decompressed.wav
در حالت 0، Voice را ظبط نمی‌کند.

hud_saytext
اگر شما قادر به دیدن چت در سرور نیستید با زدن این Command چت شما فعال می‌شود و برعکس.

hud_saytext_internal 1/0
در مقدار 1 شما قادر به دیدن چت می‌باشید و در مقدار 0 چت ها نمایش داده نمی‌شوند.
نکته : hud_saytext و hud_saytext_internal همانند هم می‌باشند و یک کار را انجام می‌دهند. پس چرا 2 تا قرار داده اند؟
پاسخ: hud_saytext یک Command و hud_saytext_internal یک Client Cvar می‌باشد و تفاوت آن در ساخت Plugin برای دانستن مقدار مشخص نمایش یا عدم نمایش چت برای پلیر می‌باشد.

hud_saytext_time
مدت زمان نمایش هر چت را مشخص می‌کند. مقدار پیشفرض آن 5، معادل 5 ثانیه می‌باشد.

hud_takesshots 1/0
در مقدار 1 در آخر هر مپ یک Screen Shot می‌گیرد (در CSDir/Cstrike ذخیره می‌شود) و در مقدار 0 آن را غیر فعال می‌کند.

"" setinfo model
در صورت ورود به سرور با اکانت ادمینی و مشاهده ارور زیر، می‌توانید با زدن کد بالا مشکل خود را حل کنید.
Info Length Exceeded
با تشکر از صدرا بابت تهیه و تنظیم

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

در همین زمینه

آموزش تصویری و متنی ورود به اکانت ادمینی کانتر 1.6
    شما دارای یک نام ادمینی یا همان یوزر ادمینی و پسورد ادمینی می باشید نام یا همان یوزر...