اکانت ادمینی سرور کانتر 1.6

CS-Admin-Public


ادمینی در سرور Public تهران گیمینگ
دسترسی به AmxmodX

 • P1.TGCS.IR:27015 آیپی سرور
 • Public Server نوع سرور
 • ندارد اسکین ادمینی
 • دارد اسکین اسلحه
 • دارد کلاه ادمینی
 • دارد چت رنگی
CS-Admin-AimAwpKNF


ادمینی در سرور AimAwpKNF تهران گیمینگ
دسترسی به AmxmodX

 • P1.TGCS.IR:27016 آیپی سرور
 • AimAwpKNF Server نوع سرور
 • ندارد اسکین ادمینی
 • دارد اسکین اسلحه
 • دارد کلاه ادمینی
 • دارد چت رنگی
CS-Admin-Deathrun


ادمینی در سرور Deathrun تهران گیمینگ
دسترسی به AmxmodX

 • P1.TGCS.IR:27017 آیپی سرور
 • Deathrun Server نوع سرور
 • ندارد اسکین ادمینی
 • ندارد اسکین اسلحه
 • دارد کلاه ادمینی
 • دارد چت رنگی
CS-Admin-GunGame


ادمینی در سرور GunGame تهران گیمینگ
دسترسی به AmxmodX

 • P1.TGCS.IR:27018 آیپی سرور
 • GunGame Server نوع سرور
 • دارد اسکین ادمینی
 • ندارد اسکین اسلحه
 • دارد کلاه ادمینی
 • دارد چت رنگی
CS-Admin-DeathMatch


ادمینی در سرور DeathMatch تهران گیمینگ
دسترسی به AmxmodX

 • P1.TGCS.IR:27019 آیپی سرور
 • DeathMatch Server نوع سرور
 • دارد اسکین ادمینی
 • ندارد اسکین اسلحه
 • دارد کلاه ادمینی
 • دارد چت رنگی
CS-Admin-JailBreak


ادمینی در سرور JailBreak تهران گیمینگ
دسترسی به AmxmodX

 • P1.TGCS.IR:27020 آیپی سرور
 • JailBreak Server نوع سرور
 • دارد اسکین ادمینی
 • دارد هوک و گرب
 • دارد کلاه ادمینی
 • دارد چت رنگی