سرور کانتر 1.6 / AimAwp/Knife Server

CS-AimAwpKnf 1
 • AimAwpKNF
  نوع سرور
 • 18نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد دانلود سریع
CS-AimAwpKnf 2
 • AimAwpKNF
  نوع سرور
 • 20نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد دانلود سریع
CS-AimAwpKnf 3
 • AimAwpKNF
  نوع سرور
 • 22نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد دانلود سریع
CS-AimAwpKnf 4
 • AimAwpKNF
  نوع سرور
 • 24نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد دانلود سریع
CS-AimAwpKnf 5
 • AimAwpKNF
  نوع سرور
 • 26نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد دانلود سریع
CS-AimAwpKnf 6
 • AimAwpKNF
  نوع سرور
 • 28نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد دانلود سریع