سرور کانتر گلوبال / AimAwp Server

CSGO-AimAwp 1

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 18 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-AimAwp 2

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 20 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-AimAwp 3

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 22 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-AimAwp 4

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 24 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-AimAwp 5

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 26 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-AimAwp 6

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 28 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین