سرور کانتر گلوبال / Match Server

CSGO-Match 1

تحت استیم
آیپی اینترنت

 • Match
  نوع سرور
 • 18نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • دارد دانلود سریع
 • دارد اسکین
 • دارد مود Retake
CSGO-Match 2

تحت استیم
آیپی اینترنت

 • Match
  نوع سرور
 • 20 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • دارد دانلود سریع
 • دارد اسکین
 • دارد مود Retake
CSGO-Match 3

تحت استیم

 • Match
  نوع سرور
 • 22 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Match 4

تحت استیم

 • Match
  نوع سرور
 • 24 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Match 5

تحت استیم

 • Match
  نوع سرور
 • 26 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Match 6

تحت استیم

 • Match
  نوع سرور
 • 28 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین