سرور کانتر گلوبال / Public Server

CSGO-Pub 1

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • Public
  نوع سرور
 • 20 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Pub 2

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • Public
  نوع سرور
 • 22 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Pub 3

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • Public
  نوع سرور
 • 24 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Pub 4

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • Public
  نوع سرور
 • 26 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Pub 5

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • Public
  نوع سرور
 • 28 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Pub 6

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • Public
  نوع سرور
 • 32 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین